De commissie Besluit begroting en verantwoording (BBV) heeft vragen ontvangen over de administratieve verwerking van de verkoop van woningen via de zogenaamde KoopGarant-regeling. Landelijk zijn er meerdere aanbieders van deze regelingen. De publicatie van deze specifieke casus is bedoeld om gemeenten een handvat te bieden bij de (financiële) uitwerking van de regeling ten behoeve van hun eigen situatie.

Onlangs zijn er aan de commissie Besluit begroting en verantwoording (BBV) een aantal vragen gesteld over verlofsparen zoals opgenomen in de cao Gemeenten 2021-2022.

Op 25 mei is het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers in de Tweede Kamer behandeld, waar de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording onderdeel van uitmaakt. Op 31 mei heeft de stemming plaatsgevonden en is het wetsvoorstel door de Tweede Kamer met een ruime meerderheid aangenomen.

Vorig jaar heeft de Commissie Besluit begroting en verantwoording (BBV) een vraag & antwoord gepubliceerd over de verwerking van het corona compensatiepakket 2020 in de jaarrekening 2020. In dit artikel zetten wij uiteen hoe het zit met de verwerking van het corona compensatiepakket 2021 in de jaarrekening 2021.

Binnenkort starten de voorbereidingen van het nieuwe LEADER programma 2023 – 2027, een Europees subsidieprogramma dat op de ontwikkeling van het platteland in brede zin is gericht. Gemeenten kunnen deze subsidie gebruiken om hun eigen beleidsprogramma’s, die aansluiten bij de LEADER-doelen, te versterken. Let op: om in LEADER te kunnen participeren is het van belang om op tijd met de voorbereidingen te starten.

De definitieve invulwijzer SiSa (Single information, Single audit) is gepubliceerd. Astrium Overheidsaccountants informeert u graag waar u rekening mee moet houden.

Een van de nieuwe SiSa-regelingen voor het boekjaar 2021 die bij nagenoeg iedere gemeente voorkomt, betreft de regeling C62 ‘Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen’. Deze specifieke uitkering (SPUK) heeft betrekking op de kinderopvangtoeslagaffaire en het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen (inclusief eventuele ophogingskosten, zoals verhogingen en deurwaarderskosten) voor gedupeerden hiervan.

Voor het boekjaar 2021 zijn er bij veel gemeenten een relatief groot aantal SiSa-regelingen (Single information, Single audit) bij gekomen. De SiSa-regelingen die op uw gemeente van toepassing zijn, kunt u inzien op de website van de Rijksoverheid.

Het CBS heeft in opdracht van BZK en de VNG onderzoek gedaan naar het effect van corona op de financiële positie van gemeenten, afgemeten aan de extra lasten (‘meerlasten’) en extra baten (‘meerbaten’) door corona, en aan de niet-gerealiseerde lasten en baten door corona, voor zowel 2020 als de eerste zes maanden van 2021. In het onderzoek is gemeenten gevraagd naar meerbaten en meerlasten zoals ze in de jaarrekening stonden.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.