Astrium Onderwijsaccountants

Astrium Onderwijsaccountants

Astrium Onderwijsaccountants is al meer dan tien jaar een kwalitatief hoogwaardige dienstverlener op het gebied van accountancy en de daaraan gerelateerde services voor onderwijsinstellingen.

Controle

Controle

Onze onderwijsaccountants kunnen u verder helpen in het proces om financieel ‘in control’ te zijn en te blijven met het door ons ontwikkelde ‘control framework’. Deze ‘control frameworks’ zijn breed toepasbaar, concreet en meetbaar.

Advies

Advies

Vanuit onze jarenlange ervaring in het onderwijs kunnen onze onderwijsaccountants u helpen om bij de les te blijven als het gaat om het zo goed mogelijk invulling geven aan uw maatschappelijk ondernemerschap.

Astrium Onderwijsaccountants is zich ervan bewust dat onze toegevoegde waarde moet liggen in het meedenken met uw ontwikkelingsgang, het signaleren van risico’s en het wijzen op ondoelmatigheden. Zeker nu een onderwijsinstelling in steeds sterkere mate zelf haar financiële risico’s moet dragen. Vanuit onze jarenlange ervaring in het onderwijs helpen wij u graag om bij de les te blijven als het gaat om het zo goed mogelijk invulling geven aan uw maatschappelijk ondernemerschap.

Naast de verplichte onderwerpen voor de controle selecteren wij jaarlijks in samenspraak met onze klanten een of twee niet-verplichte onderwerpen. Deze onderwerpen kunnen zijn gebaseerd op de ontwikkelingen in de huidige wet- en regelgeving, maar tevens specifieke ontwikkelingen voor of binnen uw organisatie. Hiermee willen wij onderscheidend zijn in de markt en onze toegevoegde waarde als ‘critical friend’ van uw organisatie op andere onderwerpen dan alleen het financiële onderdeel tonen.

Continuous auditing

Met continuous auditing wordt de controle tussentijds geëvalueerd en geoptimaliseerd voor onderwijsorganisaties. Continuous auditing is net als continuous monitoring een moderne vorm van auditing. Hierbij worden afwijkingen direct gesignaleerd en gerapporteerd. Statische controles zijn volgens onze controlefilosofie verleden tijd. Met continuous auditing worden de controles periodiek, proactief en met de juiste diepgang uitgevoerd.

Voordelen van continuous auditing zijn:

•    Een focusverlegging van statische en traditionele controles naar meer periodieke controles, proactief en met aandacht voor de juiste onderwerpen voor uw onderwijsorganisatie. Bijvoorbeeld door tussentijds bekostigingsrelevante informatie te toetsen of door in januari de personele voorzieningen op hoofdlijnen te controleren.
•    Extra aandacht voor tussentijdse sturingsinformatie tot en met het derde kwartaal van het lopende verantwoordingsjaar vergroot betrouwbaarheid van de prognose, waardoor tussentijdse (bij)sturing door u mogelijk is.
•    Minder kostbare voorbereiding van gegevensgerichte controlewerkzaamheden.
•    Geen traditionele jaarlijkse audit(planning) meer, wel een dynamische planning op basis van de continuous auditing uitkomsten.
•    Signaleringen, bevindingen en aanbevelingen komen frequenter en eerder op de bestuurlijke agenda.

Astrium gelooft in het principe van continuous auditing en past deze aanpak toe bij haar onderwijsklanten. Om continuous auditing succesvol te laten zijn wordt door onze accountants maatwerk toegepast. In de maatwerktoepassingen is aandacht voor uw specifieke situatie. Dit betekent dat er zoveel als mogelijk wordt aangesloten op uw bestaande situatie en gewenste rapportagemomenten. Verder is het mogelijk om gezamenlijk een groeimodel af te spreken. Daarbij hanteert Astrium Onderwijsaccountants een centrale aanpak, die waarborgt dat we voldoen aan de wet- en regelgeving en ervoor zorgt dat we u zoveel mogelijk ontzorgen.

Control frameworks

Daarnaast heeft Astrium Onderwijsaccountants zich gespecialiseerd in de opzet en inrichting van de administratieve organisatie en interne (risico)beheersing binnen onderwijsinstellingen. Het efficiënter inrichten van uw bedrijfsprocessen en uw organisatie optimaliseren, is vaak een intensief proces. Tegelijkertijd wilt u weten op welk moment welke stappen moeten worden genomen om financieel ‘in control’ te zijn. Onze onderwijsaccountants kunnen u verder helpen in het proces om financieel ‘in control’ te zijn en te blijven met het door ons ontwikkelde ‘control framework’. Deze ‘control frameworks’ zijn breed toepasbaar, concreet en meetbaar voor onderwijsinstellingen. Op basis van deze ‘control frameworks’ kunnen onze accountants adviseren over eventuele verbeteringen.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.