Op vrijdag 25 november 2022 zijn tijdens het jaarlijkse overleg met de Inspectie van het onderwijs de belangrijkste actualiteiten en veranderingen in wetgeving besproken. Vanzelfsprekend zijn wij hier als vaste onderwijsaccountants bij aanwezig geweest.

De belangrijkste ‘mogelijke’ wijzigingen en aandachtspunten zoals u van ons gewend bent in een overzichtelijke brief opgenomen. 

Download hier het document ''Overleg van de Inspectie van het Onderwijs 2022''

 

Als onderwijswerkgever betaalt u jaarlijks een premie aan de Belastingdienst voor de uitkeringslasten van uw arbeidsongeschikte (WGA) werknemers. Eind november/begin december 2022 stuurt de Belastingdienst aan werkgevers de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2023. In deze beschikking wordt vermeld hoe hoog de premie is die u als werkgever in 2023 aan de Belastingdienst moet betalen.

Voor primair onderwijsorganisaties is sprake van een wijziging van één van de thema’s ten opzichte van de verantwoording die over 2021 opgesteld moest worden. Het maatschappelijke thema werkdruk is niet meer voorgeschreven, in plaats daarvan is het maatschappelijke thema sociale veiligheid daarvoor terug gekomen.

Op 15 april 2021 is de nieuwe ‘Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten’ ingegaan. De beleidsregel omschrijft private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen als volgt: ‘alle activiteiten onder (mede) verantwoordelijkheid van het bevoegde gezag van die instelling, die niet uitsluitend dienen voor de uitvoering van de bekostigde wettelijke taak van de instelling’.

btw heffing onderwijs

De detacheringen door een schoolbestuur aan samenwerkingsverband passend onderwijs kwalificeren in het kader van de btw-regels – en de uitleg daarvan door het Hof van Justitie en de staatssecretaris van Financiën - niet als ‘onderwijs’ en mogelijk evenmin als een ‘nauw met het onderwijs samenhangende dienst’.

prijsindex primair onderwijs

In 2023 bedraagt de indexatie van de materiële bekostiging van het primair onderwijs 11,7%. Het voortgezet onderwijs krijgt mogelijk een prijsindexatie van 5,9%.

De prijsindexatie van 11,7% voor het primair onderwijs is vastgesteld op basis van de bedragen uit de Macro Economische Verkenning 2023 van het Centraal Planbureau.

schoolgebouw onderwijs

Minstens 730 miljoen euro moet het kabinet jaarlijks investeren in goede, gezonde en duurzame schoolgebouwen. Een groot deel van de 2,5 miljoen scholieren en 285.000 leerkrachten en ander onderwijspersoneel verblijven elke dag in ‘sterk verouderde, ongezonde en niet duurzame schoolgebouwen’ die ‘ongeschikt zijn voor modern onderwijs waaraan iedereen kan deelnemen’.

Op 23 december 2021 heeft OCW een brief gestuurd waarin zij het volgende bevestigen;“We zien dat instellingen deze middelen van de kwaliteitsafspraken op twee manieren hebben verantwoord. Veel instellingen hebben de middelen als subsidie verwerkt in de jaarrekening, anderen hebben deze middelen verwerkt als normatieve (aanvullende) rijksbijdrage zoals ook beoogd is in genoemde regeling.

Al meerdere jaren wordt er door belanghebbende voor het funderend (primair- en voorgezet) onderwijs een discussie gevoerd over hoe kosten voor groot onderhoud moeten worden geregistreerd in de financiële administratie en verantwoord in de jaarrekening.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.