Kunst en cultuur

Kunst en cultuur

Astrium is per gemeente precies op de hoogte welke subsidievoorwaarden van toepassing zijn en kan daardoor snel beoordelen wat wij aantreffen.

Controle

Controle

Bij het verzorgen van de project(en)afrekeningen werkt Astrium veelal samen met het administratie- of accountantskantoor dat de administratie van de organisatie verzorgt.

Advies

Advies

Wij volgen de verschillende subsidieregelingen op de voet en zijn daardoor altijd up-to-date hoe we de project(en)financiering moeten ‘aanvliegen’.

Onze accountants kunnen een grote diversiteit aan werkzaamheden voor u verrichten. Naast het verzorgen van de financiële administratie uitmondend in een jaarrekening die voldoet aan de wettelijke eisen, kunnen wij u onder andere helpen op het gebied van:

  • Uw belastingplicht met onder andere de loonadministratie en de aangiften omzetbelasting.
  • Uw ANBI-status: het krijgen van een ANBI-status met inbegrepen de specifieke verplichtingen en uitdagingen om die ANBI-status te behouden.
  • De Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (RJ) 640: deze richtlijn schrijft voor op welke manier organisaties zonder winststreven zich dienen te verantwoorden richting haar stakeholders. De gedetailleerdheid van de verslaggeving hangt onder andere af van het specifieke karakter en haar omvang en complexiteit. Onze accountants kunnen u ondersteunen bij het op de juiste wijze vormgeven van uw jaarverslaglegging.

Bij het verzorgen van de project(en)afrekeningen werkt Astrium veelal samen met het administratie- of accountantskantoor dat de administratie van de organisatie verzorgt. Ook kunnen wij andere controleverklaringen of assurancerapporten die nodig zijn voor u verzorgen, dan wel uw (financiële) informatiesystemen doorlichten. Onze accountants volgen de ontwikkelingen in de kunst- en cultuursector op de voet en denken graag met u mee om nog meer te kunnen realiseren met de beschikbare middelen.

Astrium kan u daarnaast adviseren bij het verkrijgen van de ANBI-status. Een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is een organisatie die voornamelijk als doel heeft zich in te zetten voor het algemeen nut ten behoeve van de samenleving. Pas wanneer de organisatie zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut kan zij in aanmerking komen voor de ANBI-status. Om de ANBI-status te behouden, moet zij voldoen aan veel eisen en verslaglegging om de voordelen van een ANBI te benutten. Ook met deze verplichtingen en uitdagingen hebben onze accountants veel ervaring.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.