Kunst en cultuur

Kunst en cultuur

Astrium is per gemeente precies op de hoogte welke subsidievoorwaarden van toepassing zijn en kan daardoor snel beoordelen wat wij aantreffen.

Controle

Controle

Bij het verzorgen van de project(en)afrekeningen werkt Astrium veelal samen met het administratie- of accountantskantoor dat de administratie van de organisatie verzorgt.

Advies

Advies

Wij volgen de verschillende subsidieregelingen op de voet en zijn daardoor altijd up-to-date hoe we de project(en)financiering moeten ‘aanvliegen’.

Musea, schouwburgen, orkesten, poppodia en dans- en theatergezelschappen: instellingen in de kunst- en cultuursector moeten zowel de verstrekte subsidies als de daadwerkelijke inkomsten uit commerciële activiteiten verantwoorden. Astrium Accountants heeft jarenlange ervaring met het controleren van jaarrekeningen in deze specifieke branche. Daarbij behoren ook het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen, het inrichten van uw boekhouding of projectadministratie en het controleren van uw subsidieverantwoordingen tot ons DNA. U kunt bij ons ook terecht voor actuele informatie over het opvolgen van de ANBI-eisen.

Aan instellingen in de kunst- en cultuursector wordt vaak subsidie verleend op basis van een meerjarenplan (meestal per cyclus van vier jaar) waarin productieafspraken staan en waarover verantwoording moet worden afgelegd. Vanzelfsprekend ontvangt u die subsidie (vaak) alleen als u de gelden ook daadwerkelijk besteedt aan het doel dat de subsidieverstrekker voor ogen heeft. Instellingen kunnen deze subsidieaanvragen op zowel gemeentelijk als landelijk niveau aanvragen. Wat het lastig maakt is dat vaak projectmatig wordt gewerkt en bij een project(en)financiering soms meerdere subsidiestromen naast elkaar lopen, omdat gemeenten vaak hun eigen subsidievoorwaarden hanteren. Bovendien worden er steeds meer eisen gesteld aan toezicht en verantwoording.

Astrium heeft jarenlange ervaring met deze (gemengde) financieringsregelingen – per gemeente zijn wij op de hoogte van de geldende subsidievoorwaarden – en kan daardoor snel beoordelen wat wij aantreffen en u op persoonlijke wijze begeleiden in de financiële dienstverlening. Dat wij al zoveel jaar bij deze gevarieerde club mensen over de vloer komen, biedt voor u als extra voordeel dat onze controles sneller en goedkoper verlopen. Onze accountants vinden het leuk om elke keer op een andere manier naar de cijfers te kijken en kunnen zich snel inleven in specifieke situaties. Dubbel werk wordt hiermee voorkomen. Daarbij voorzien onze controlerende accountants u niet alleen van advies, wij denken ook graag mee over de verschillende scenario’s. Kortom, wij zorgen dat wij up-to-date blijven, u tijdig bijpraten en financieel ondersteunen. Hierdoor kunt u blijven doen waar u goed in bent: ondernemen.

Onze accountants voor kunst en cultuur kunnen u ook helpen met het verkrijgen en behouden van de ANBI-status. Een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is een organisatie die voornamelijk als doel heeft zich in te zetten voor het algemeen nut ten behoeve van de samenleving. Pas wanneer de organisatie zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut kan zij in aanmerking komen voor de ANBI-status. Om de ANBI-status te behouden, moet zij voldoen aan veel eisen en verslaglegging om de voordelen van een ANBI te benutten. Ook met deze verplichtingen en uitdagingen hebben onze accountants veel ervaring.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.